Ærø Kunstforening

VEDTÆGTER

for

Ærø Kunstforening

 

Foreningen er stiftet 20. marts 2003

 

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ærø Kunstforening. Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.

 

§2 Formål

Foreningens formål er at sammenslutte udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et netværk for at fremme og synliggøre den skabende kunstneriske virksomhed på Ærø.

 

§3 Medlemskab

Alle med interesse for kunst og kunsthåndværk kan optages som medlem. Endvidere kan der tegnes støttemedlemskaber for institutioner, virksomheder, organisationer mv. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, der fører lister over medlemmerne. Indmeldelse er bindende for et år. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Der betales et af generalforsamlingen fastsat kontingent for medlemskab. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 6 måneder efter, der er rykket for det.

 

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamling, der ledes af en på denne valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering i den lokale annonceavis og ved brev til udenøs medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udarbejdes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen og henligge til gennemsyn hos formanden. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Støttemedlemskab har én stemme.

Dagsordenen for generalforsamlingen er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag til næste års budget til orientering 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag og beretning fra arbejdsgrupperne 7. Valg til bestyrelse 8. Valg af suppleanter til bestyrelse 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt

 

§5 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, træffes beslutninger ved simpelt absolut stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt. Kun medlemmer kan modtage fuldmagt. Et medlem kan højst repræsentere ét andet medlemskab ved fuldmagt. Skriftlig afstemning kan kræves af blot et medlem.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning hertil, og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indvarsling sker på den i §4 angivne måde, og skal, når det sker ifølge begæring fra medlemmerne, finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

 

§7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 4 medlemmer til bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen. Ud over de valgte bestyrelsesmedlemmer kan Ærø kommune udpege et medlem til kunstforeningens bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningen tegnes i den daglige drift af formanden, næstformanden og kassereren. Genvalg er muligt.

 

§8 Protokol

Referat af generalforsamlingen og bestyrelsesmøder skrives og opbevares af sekretæren. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og for bestyrelsesmødernes vedkommende af de på det refererede møde fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

 

§9 Arbejdsgrupper

Generalforsamling og bestyrelse kan nedsætte arbejdsgrupper med en bestemt opgave. Planer og budgetforslag for arbejdsgrupperne skal godkendes af bestyrelsen.

 

§10 Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det fornødent, eller når 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsesmøderne skal dog holdes jævnligt, mindst 2 gange årligt. Formanden leder forhandlingerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt og absolut flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Formanden kan bede arbejdsgrupperne om at deltage i bestyrelsesmøder.

 

§11 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Der udarbejdes årsregnskab efter sædvanlige principper og regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisior, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag og bankudtog forevist, og som over for bestyrelsen er forpligtet til at gøre opmærksom på dispositioner, som er regnskabsmæssigt betænkelige. Revisors skriftlige beretning skal foreligge samtidig med, at regnskabet aflægges på årets generalforsamling. Regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.

 

§12 Hæftelse

Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§13 Økonomi

Foreningen må ikke komme i gældssituation ved større arrangementer uden forinden at have sikret sig lån/garanti for eventuelt underskud/tab. Evt. via fonde, banker og/eller kommunegaranti.

 

§14 Eksklusion

Eksklusion af foreningen kan kun ske, såfremt et medlem groft har modarbejdet foreningen og i så fald kun, hvis en generalforsamling med to tredjedeles flertal har vedtaget eksklusion, som skal være indstillet af bestyrelsen efter simpel flertals beslutning.

 

§15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, hvor halvdelen af foreningens medlemmer er mødt, og da med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men stemmer mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede for en vedtægtsændring, kan denne vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af de på denne fremmødte stemmeberettigede. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes efterfølgende med mindst 14 dages forudgående varsel.

 

§16 Opløsning

Foreningen kan kun opløses efter samme procedure som for vedtægtsændringer, jævnfør §15. Ved opløsning skal foreningens formue overgå til et formål i overensstemmelse med foreningens idé efter den afsluttende generalforsamlings beslutning.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2017 og konfirmeret på ekstraordinær generalforsamling den 10. maj 2017

Website og seo: ZeroB